Djela dr. Safeta Kuduzovića iz ponude našeg shopa

Djela dr. Safeta Kuduzovića iz ponude našeg shopa

Djela dr. Safeta Kuduzovića iz ponude našeg shopa kao i mnogo korisnih informacija donosimo vam u nastavku teksta.

Safet Kuduzović je autor nekoliko djela

  • Svojstva Poslanikovog, sallallahu alejhi ve sellem, namaza. Ovo djelo ima tri različita izdanja. Prvo izdanje je čisto hadiska studija. Drugo izdanje je proširena verzija prethodnog s posebnim akcentom na komparativni fikh. Treće izdanje je skraćena verzija džepnog formata.
  • Svojstva Poslanikovog, sallallahu alejhi ve sellem, posta
  • Stav islama o brijanju brade, pušenju i muzici
  • Pravni propisi dženaze
  • Džuma namaz – pravni propisi
  • Odlike i propis namaza u džematu
  • Kurban i akika – pravni propisi
  • Fetve, pravne decizije
  • Čudesni svijet snova
  • Hadž i umra

Dr. Safet Kuduzović ima na stotine audio i video predavanja koja su dostupna na internetu. Bio je konsultant u prevođenju mnogih djela s arapskog jezika. Također jedan od redaktora Buharijeve zbirke hadisa. Dana 15.05.2013., na Univerzitetu Mekka El-Mukerrema u Džeddi, Safet Kuduzović je odbranio svoj doktorski rad i to odličnom ocjenom.

Doktorska disertacija je bila na temu: Valorizacija hadisa koji se koriste u hanefijskoj pravnoj školi, a nisu zabilježeni s lancima prenosilaca u hadiskim zbirkama, kroz djelo „Bedaeus-sanâia“ od imama El-Kâsanija. U štamparskoj formi (B5) disertacija ima oko 1200 stranica, što ukazuje na zahtjevnost i obimnost spomenute tematike.

Safet Kuduzović je magistrirao na hadiskim naukama na jordanskom univerzitetu. Magistarska disertacija je bila na temu: „Skrivene mahane hadisâ koji govore o spajanju i kraćenju namazâ.“

Vrijednost učenih ljudi

Allah je uzdigao učenjake znanjem i ukrasio ih blagošću. Posredstvom učenjaka raspoznaje se halal od harama. Raspoznaje se istina od neistine, štetno od korisnog i lijepo od ružnog. Značaj učenih ljudi je ogroman i njihove zasluge su zaista velike. Sijela učenih ljudi prepuna su mudrosti a njihovim djelima i postupcima ukoreni su oni nemarni. Od pobožnjaka su bolji učenjaci i na većem su stepenu. Oni su vođe mudžahida. Dug život učenjaka je sreća, a njihova smrt i odlazak je nesreća. Učenjaci podučavaju onoga koji ne zna, opominju onoga koji je nemaran. Oni na lijep način raspravljaju i njihova opomena uzrokuje pokajanje onoga koji griješi. Vjernici su potrebni znanja učenih ljudi jer su učeni ljudi svjetiljke koje nas vode kroz tminu dunjaluka. Oni su blistavi izvori mudrosti i temelj ummeta i kao takvi srde šejtana a unose radost i živost u srca onih koji slijede istinu.

Vrijednost onih koji pozivaju ka dobru

Uzvišeni Allah kaže: ”A ko govori ljepše od onog koji poziva ka Allahu, radi dobra djela i govori: „Ja sam musliman. (Fussilet, 33.)

Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: Ko poziva ka dobru ima istu nagradu kao i onaj koji ga slijedi, ne umanjujući pri tome nagradu onome ko poziva. Ko poziva u zlo ima isti grijeh kao i onaj koji ga slijedi, ne umanjujući pri tome grijeh onoga ko poziva u njega.

Obaveznost dostavljanja znanja

Uzvišeni Allah kaže: Ovo je obznana ljudima, kako bi se opomenuli i kako bi spoznali da nema drugog boga osim Allaha i da bi pouku primili oni koji su razumom obdareni. ” (Ibrahim, 25.)

Abdullah b. Amr prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: Prenesite od mene pa makar jedan ajet i prenosite bez problema kazivanja o Sinovima Israilovim, a onaj ko namjerno slaže na mene neka pripremi sebi mjesto u Vatri.”

Allah Uzvišeni kaže: Nezamislivo je da čovjek kome Allah da knjigu i  znanje i  vjerovjesništvo – poslije rekne ljudima: Klanjajte se meni, a ne Allahu! – nego: Budite Božji jer vi Knjigu znate i nju proučavate!” (Alu imran, 79.)

Abdullah b. Mesud prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: Ne smije se zavidjeti osim u dva slučaja: čovjeku kojem je Allah podario imetak pa ga on udjelio pomagajući istinu i čovjeku kojem je Allah podario mudrost (znanje) pa ga on slijedi i druge njemu podučava.

Osnove islama – Olakšano poimanje temelja vjere

”Djelo koje je pred nama, Osnove islama – olakšano poimanje temeljā vjere, uvaženog doktora Safeta Kuduzovića, svjetiljka je u ruci onoga ko traga za pravim putem. Ovo djelo ne samo da čitaoca poučava vjerskim propisima, nego ga i odgaja u okrilju ljubavi prema Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i njegovom sunnetu kao i uvažavanju svih učenjaka bez obzira kojem fikhskom mezhebu pripadali. Intelektualna ostavština učenjaka sva četiri mezheba postala je nadohvat ruke i bila bi velika šteta ne okoristiti se tom dragocjenom baštinom. Redovi ispisani u ovoj knjizi predstavljaju korisno i zanimljivo štivo o praktičnim pitanjima koja se tiču pet temelja islama, ali i o mnogim bitnim pitanjima islamske doktrine.” Dr. Hakija Kanurić

Djela dr. Safeta Kuduzovića

Ovo veoma važno djelo možete naručiti OVDJE.

Čudesna knjiga – radost srca mog

Djelo “Čudesna Knjiga – radost srca mog”, uvaženog dr. Safeta Kuduzovića, na argumentiran način govori o vrijednosti i odlikama kur’anskih sura i upoznaje nas sa propisima koji se odnose na Mushaf, a koje treba da poznaje svaki vjernik.

U prvom dijelu knjige autor govori o imenima i svojstvima kojima je opisan Kur’an i o vrijednosti učenja Allahove Knjige kroz prizmu vjerodostojnog sunneta.

U drugom dijelu knjige govori o imenima, vrijednosti i odlikama pojedinih ajeta i kur’anskih sura, navodeći ispravne hadise u kojima se govori o tome, ali isto tako ukazuje na neka slaba i lažna predanja koja govore o vrijednosti i odlikama pojedinih sura.

U trećem dijelu autor je tretirao više od pedeset pitanja u vezi sa Mushafom, koja nerijetko izazivaju različite nedoumice kod vjernika, tako da će argumentirani odgovori razriješiti mnoge dileme i ukazati na ispravan postupak u vezi s određenim pitanjem.

Djela dr. Safeta Kuduzovića

Ovo izuzetno djelo naručite OVDJE.

Svojstva Poslanikovog namaza od abdesta do zikra

Radi se o najprodavanijoj knjizi iz tematike namaza na našem jeziku!
Ebu Hurejra prenosi da je Vjerovjesnik s.a.v.s., rekao: ” Islam je da obožavaš Allaha ne smatrajući Mu ništa ravnim, da klanjaš namaz, da dijeliš zekat i da postiš ramazan.” (muteffekun alejhi).
Djelo koje je pred nama ima svojevrstan značaj i ulogu prvenstveno jer tretira stub vjere-namaz, najočitiji čovjekov izraz poslušnosti svome Stvoritelju.
Tako autor, služeći se naučnom metodom, uz svaku predaju spominje njen stepen vjerodostojnosti ne uzimajući za validan dokaz apokrifne i kao slabe ocjenjene predaje.
Najveća vrijednost ovog djela ogleda se u tome da čitalac spomenute ibadete može prakticirati kao da je vidio Božijeg Poslanika, s.a.v.s. kako ih obavlja.

Djela dr. Safeta Kuduzovića

Naručite ovo izuzetno djelo OVDJE.

Kurban i akika – pravni propisi

Sve što je potrebno znati o ove dvije veoma važne teme. ” U djelu se govori o blagodatima koje je Allah ukazao sinovima Ademovim potčinivši im stoku, od koje imaju mnoge koristi, zatim o milosti prema tim stvorenjima na koju podstiče ova plemenita vjera, utemeljenosti, vrijednosti i mudrosti prinošenja žrtve Uzvišenom Allahu, te brojnim fikhskim propisima koje je nužno poznavati kako bi se ovaj veliki ibadet izvršio na što potpuniji način. ”

5 scaled 1 - IMB eShop

Naručite ovo veoma važno djelo OVDJE.

Stav islama o bradi, pušenju i muzici

Jedna od intencija islamskog šerijata je i očuvanje morala, zato islam zabranjuje sve ono što direktno ili indirektno ruši i ugrožava taj moral. Danas su igra, pjesma i muzika postali sastavni dio života savremenog čovjeka. Nažalost, muzika i pjesma koriste se kao jedan od najučinkovitijih metoda zabluđivanja muslimanske omladine, pa i odraslih. Bestidne pjesme i raskalašena muzika usmjeravaju muslimansku omladinu na put nemorala i razvrata, pozivaju porocima, odvratnim djelima, te od njih stvaraju slaboumne i dezorijentirane ličnosti.

Knjiga koja je pred čitalačkom javnošću opširno i detaljno obrađuje pitanja brade, duhana i muzike sa islamskog stanovišta, te na jedan naučni način tretira mišljenja i stavove islamskih učenjaka po spomenutim pitanjima. Zato ovo korisno istraživanje o spomenutim temama toplo preporučujem čitalačkoj javnosti u BiH i šire.

Iz recenzije Abdul-Varisa Ribe, prof.

4 scaled 1 - IMB eShop

Naručite OVDJE.

Hadž i umra znamenja, odlike i pravni propisi

“Hadž i umra- znamenja, odlike i pravni propisi” djelo je šejha dr. Safeta Kuduzovića, koji kroz kur'anske ajete i hadise čitateljima pruža objašenjenja na koji način najpotupunije obaviti islamske obrade hadž i umru.

Djelo je obrađeno na najbolji mogući način, gdje su predstavljeni svi stavovi koji se tiču pomenutih obreda.

photo1655668684 - IMB eShop

Dr. Safet Kuduzović obrazlaže i definira obrede umre i hadža i obrađuje sve mesele od onih obaveznih do pohvalnih.

Literatura koju treba svaki pojedinac i svaka muslimanska kuća. Knjigu naručite OVDJE.

Komplet knjiga Vodič za muslimansku porodicu

” Djelo Vodič za islamsku porodicu jedno je od djela za kojima postoji velika potreba u današnjem vremenu. Porodica je jedan od najvažnijih temelja u čovjekovom životu, ali treba imati u vidu da porodica nije objekat koji se sastoji od temelja, krova, vrata i prozora, nego zajednica u kojoj se prije svega čuvaju Allahove granice i poštuje roditelj i onaj koji treba da se poštuje. Da bi porodica bila čovjekova sreća i ponos na oba svijeta, on mora da poštuje Allahove granice i propise, a to će moći ispuniti samo usvajanjem ispravnog znanja utemeljenog na Kur'anu i sunnetu. Naš uvaženi brat i alim dr. Safet Kuduzović ovom je knjigom olakšao muslimanskoj porodici i društvu učenje propisa kojima će poštivati Allahove granice, a primjenom i prakticiranjem usvojenog znanja bit će sretni i blagoslovljeni baš onako kako su nekada bile porodice na ovim prostorima. Sve propise prije svega pojasnio je prvo kroz pitanja koja se tiču samog vjerovanja. Tačnije, načina na koji se postiže ispravno vjerovanje, zatim propisa vezanih za namaz i druge ibadete.” (Kurra hfz. Dževad Gološ, prof.)

ibm e shop - IMB eShop

Naručite OVDJE.

Pravni propisi dženaze-namaza (Komparativni fikh)

” Stručna analiza određenog pravnog pitanja temelji se na principima koje uspostavljaju stručnjaci islamske jurispudencije i islamskog prava. Prilikom pisanja ovog djela korištene su metode koje su, dakako, služile islamskih učenjacima u njihovom traganju za istinom. Možemo ih svrstati u naredne skupine.
Navedeni su kur'anski i hadiski dokazi sa stepenom ispravnosti hadisa služeći se ocjenama eminentnih hadiskih stručnjaka. Kao argumenti korišteni su izričito vjerodostojni i (sahih) i dobri (hasen) hadisi.
Posebna pažnja posvećena je upotrebi originalne hadisko-fikhske literature.
U nekim situacijama zbog upozorenja ali ne kao dokaz spomenuti su neki nevjerodostojni ili apokrifni hadisi koji uzrokuju pogrešno razumjevanje i krivo praktikovanje propisa vezanih za dženazu.
Kod spornih pitanja među islamskim pravnicima navedeni su argumenti dviju strana, potom su komentarisani, po našem mišljenju, slabiji od njih. Na kraju ovoga djela navedena je bibliografija s imenima autora,
godinama njihove smrti, mjestom i godinom izdanja, ako su poznati. Izvori su poredani po abecednom redoslijedu.

PP1 - IMB eShop

Knjigu možete naručiti OVDJE.

Fetve – Pravne decizije

”Djelo “Fetve – pitanja i odgovori’, uvaženog autora mr. Safeta
Kuduzovića, Allah ga čuvao, dokaz je postojanja učenih koje nije zamorilo
izučavanje hadisa i Poslanikovog, sallallahu alejhi ve sellem, sunneta. Velika je Allahova blagodat da među nama ima onih koji, vraćajući se prvenstveno na Allahovu Knjigu i Poslanikov, sallallahu alejhi ve sellem, sunnet, osvjetljuju Pravi put, podstiču na činjenje dobra, odvraćaju od lošeg,
objašnjavaju halal i haram, razdvajaju istinu od zablude i sunnet od novotarije. Čitalac ovog vrijednog djela lahko će uočiti da autor svojim
odgovorima daje iskrene savjete koje crpi iz časnog Kur'ana, Poslanikovog,
sallallahu alejhi ve sellem, sunneta i izjava eminentnih učenjaka ovog
ummeta. Uz to, djelo sadrži odgovore na aktuelna pitanja kojima se prišlo
studiozno, daleko od mezhebske pristrasnosti, s iskrenim nastojanjem da se
preferira mišljenje na koje upućuju šerijatski dokazi, uz osvrt na fikhska
pravila i temeljne ciljeve šerijata, služeći se pri tome mišljenjima učenjaka iz svih priznatih mezheba.”

F1 - IMB eShop

Naručite na našem web shopu OVDJE.