Šta je tevba i koji su uvjeti za njeno prihvatanje?

Šta je tevba i koji su uvjeti za njeno prihvatanje?

Da li znate šta je tevba i da li postoje uvjeti kako bi je Uzvišeni Gospodar prihvatio? Prenosi Ibn-Madže da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Onaj ko se pokaje zbog grijeha – kao da grijeha nije ni imao.” Kada čovjek pogriješi, kada posrne na putu grijeha, dužan je da odmah, bez odlaganja učini pokajanje iskreno i od srca.

“Kada čovjek počini neki grijeh, na srcu mu se pojavi jedna crna tačka. Pokaje li se zbog toga, tačka će nestati. Međutim, ako se vrati tom grijehu, tačka će rasti i na kraju prekriti kompletno srce (Tirmizi).” Ista je stvar spomenuta i u kur’anskom ajetu: “Allah je zapečatio srca njihova…” (El-Bekare, 7)

Hadis jasno govori o tome kako onaj ko učini tevbu biva kao onaj koji nikada nije počinio grijeh. Vrata strahopoštovanja uvijek su otvorena. I čovjek ne bi smio dozvoliti da se uprlja grijesima. Nego bi redovito trebao da otvara vrata strahopoštovanja i pokajanja, kako bi što čišći otišao pred Uzvišenog Gospodara…

Šejhul-islam Ibn Kajjim, rahimehullah (El-Kelimut-Tajib, 24) i prije njega imam Ebu Hamid el-Gazali (El-Ihja, 3/45–46) podijelili su srca u tri kategorije i to: zdravo, mrtvo i bolesno srce.
  1. Zdravo srce je svako ono srce koje je istrajno u pokornosti i koje izbjegava griješenje.
  2. Mrtvo je ono srce koje je istrajno u zabludi i koje ne želi pokajanje.
  3. Bolesno je ono srce koje se klati između dobra i zla. I koje se ne uspijeva oduprijeti grijesima ali u njemu ima dobra sve dok se kaje.

Ebu Hurejra prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ako čovjek učini grijeh, pa kaže: ‘Gospodaru moj, počinio sam grijeh, pa mi oprosti!’, Uzvišeni Allah na to kaže: ‘Moj rob je učinio grijeh i zna da ima Gospodara, Koji oprašta grijehe i za to kažnjavai zato Ja praštam Svome robu!’ Ako, zatim, učini drugi grijeh, pa kaže: ‘Gospodaru moj, počinio sam grijeh, pa oprosti mi!’,

Uzvišeni Allah kaže: ‘Moj rob zna da ima Gospodara, Koji oprašta grijehe, ili kažnjava, pa ću mu oprostiti!’ Ako, zatim, ponovo učini grijeh, pa kaže: ‘Gospodaru moj, učinio sam grijeh, pa mi oprosti!’, Uzvišeni Allah će reći: ‘Moj rob zna da ima Gospodara, Koji prašta grijehe, ili za njih kažnjava, pa oprostit ću mu!’ Ako, zatim, ponovo učini grijeh, pa kaže: ‘Gospodaru moj, učinio sam grijeh, pa oprosti mi!’, Uzvišeni Allah će reći: ‘Moj rob je znao da ima Gospodara, Koji prašta grijehe, ili kažnjava za njih! Svjedočim da sam oprostio Svom robu, pa neka radi što hoće!’” (Buhari i Muslim)

En-Nevevi o pokajanju u komentaru Muslimove zbirke hadisa kaže: “Tevba znači povratak Allahu i napuštanje puta koji izaziva Allahovu srdžbu, tj. puta zablude.’’

Vrata tevbe su uvijek otvorena

Ebu Musa el-Eš’ari prenosi hadis u kojem je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Allah pruža Svoju ruku noću da oprosti onima koji su griješili danju, i pruža Svoju ruku danju da oprosti onima koji su griješili noću, i tako će biti dok sunce ne izađe sa zapada.” (Muslim). 

Imam En-Nevevi je rekao: “Ovaj hadis je jasan dokaz da, kada bi čovjek ponovio grijeh stotinu, pa i hiljadu puta, i svaki put se pokajao, Allah bi primio njegovu tevbu i izbrisao grijehe. Isto tako, ako bi se od svih grijeha pokajao samo jedanput, opet bi mu tevba bila ispravna.”

Ibn Kesir je u svom Tefsiru spomenuo predaju od Ibn Abbasa koji je rekao: “Allah poziva na tevbu one koji smatraju da je Isa, a.s., bog, one koji smatraju da je on Božiji sin, one koji smatraju da je Uzeir Božiji sin, zatim one koji kažu da je Allah siromašan i da je Allahova ruka stisnuta, one koji su govorili da je Allah jedan od trojice, i svima im kaže: Zašto se oni ne pokaju Allahu i ne zamole oprost od Njega, ta Allah prašta i samilostan je. (El-Maide, 74.). Zatim, poziva na tevbu i pokajanje onoga koji je govorio: “Ja sam gospodar vaš najveći.” (En-Naziat, 24.). I onaj ko ljudima ubacuje sumnju u pogledu primanja tevbe i baca ih u očaj u pogledu Allahove milosti, on je zanegirao ono što je Allah objavio.”

Tevbu ne smijete odgađati!

Prenosi se od Ebu Hurejre da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Svaki pripadnik moga ummeta ući će u Džennet, osim onih koji odbiju.” Upitali su: “Allahov Poslaniče, a ko to može odbiti?” Odgovorio je: “Ko mi se bude pokoravao ući će u Džennet, a ko mi bude nepokoran taj je odbio.” (Buharija).

Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Allah se raduje tevbi jednog od vas, više nego čovjek koji izgubi devu u pustinji na kojoj je njegova hrana i voda, pa je onda nađe.” (Buharija i Muslim).

Jahja ibn Muaz govorio je: “Smatram da je najviše obmanut onaj koji ustrajava u griješenju a nada se oprostu bez pokajanja, onaj koji očekiva Allahovu blizinu bez pokornosti, onaj koji očekiva da će mu iz džehennemskog sjemena niknuti džennetski plodovi, onaj koji traži kuću vječnog užitka u griješenju i onaj koji se nada nagradi bez djela. Ko voli Džennet, on ostavlja strasti, a ko se boji Vatre, on ostavlja grijehe.’’

Uvjeti tevbe!

Pokajati se iskreno, pokoravati Mu se u zabranama i naredbama do kraja života. Iskrenost prema Uzvišenom Allahu je osnovni preduvjet za ispravnost bilo kojeg ibadeta. Potom bi čovjek trebao snažno žaliti i kajati se zbog počinjenog grijeha i napustiti griješenje. Uz to se mora nalaziti i čvrsta odluka da se grijeh neće ponavljati nikada više. I pokajati se sve dok se pokajanje prima (dok je čovjek živ i dok Sunce sa zapada ne izađe…).

Uzaludno je kajanje onih koji čine hrđava djela, a koji, kad se nekom od njih približi smrt, govore: ‘Sad se zaista kajem!’, a i onima koji umru kao nevjernici. Njima smo bolnu patnju pripremili.“ (En-Nisa, 18).

Knjiga pokajanja

Knjiga pokajanja sadrži najljepša kazivanja o pokajanjima vjerovjesnika. Te ashaba, učenjaka, vladara prijašnjih naroda i vladara umetta Allahovog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem.

šta je tevba

Knjigu možete naručiti OVDJE.

Kompletan asortiman našeg shopa možete pogledati OVDJE.